สินค้ายกเว้น vat

ธุรกิจ&สินค้าที่ได้รับการยกเว้น VAT พ่อค้าแม่ค้า / ร้านค้า < ต้องรู้ >

ภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added Tax คือภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร โดยกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบจัดเก็บ โดยจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อสินค้าหรือบริการให้บริการในประเทศ, การเก็บภาษีนำเข้าสินค้า, การให้บริการที่ต่างประเทศและนำบริการเข้ามาใช้ในประเทศ นอกจากวัตถุประสงค์ที่เรารู้จักกันแล้วยังมี Vat 0 และ Non Vat หรือ สินค้ายกเว้น vat โดยบทความนี้คุณอ่านแล้วจะเข้าใจในเรื่องนี้อย่างกระจ่าง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Vat คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ vat ย่อมาจาก (Value Added Tax) เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือ การให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต รวมถึง จำหน่ายสินค้าหรือบริการทั้งที่ผลิตภายในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหนึ่งรายได้หลักของภาครัฐ โดยกรมสรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 10% แต่มีการออกกฏหมายพิเศษลดลงเหลือ 7% และใช้วิธีต่ออายุแบบรายปี กิจการที่จด Vat ต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หมายถึงถ้ามีรายการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม กิจการจะต้องยื่นแบบภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์กรณีวันที่ 15 เป็นวันหยุดก็ยื่นภาษีได้จนถึงวันทำการถัดไป

ภาษี 0% ( VAT 0 )

ภาษีร้อยละ 0 คืออะไร ภาษีร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 ของประมวลกฎหมายรัษฏากรไทย เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้สำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ เช่น การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่การส่งออกสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาษีร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1

 1. ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
 2. ผู้ประกอบการที่ให้บริการชนส่งสินค้าไปต่างประเทศ
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในไทย
 4. ผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ แต่เป็นการขนส่งสินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากรตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

หมายเหตุ – การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการเหล่านี้มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามที่กรมสรรพากรกำหนด

การยกเว้น VAT / สินค้ายกเว้นภาษี ( Non VAT )

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคือ VAT 0 เทียบเท่ากับการไม่เก็บภาษี แต่ยังต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.พ.30 โดยแสดงรายการภาษีขายและรายการภาษีซื้อ ซึ่งจะได้คืนในส่วนของภาษีซื้อทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหรือบริการที่ส่งออกนำไปใช้ยังต่างประเทศ ไม่ได้มีการใช้สินค้าหรือบริการในประเทศจึงจะได้รับอัตราภาษีร้อยละ 0 ถือเป็นสินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเอง

กิจการประเภทใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี มี 5 กรณี ดังนี้

1.ชื่อร้านขายสินค้าไม่ใช่การส่งออกหรือการให้บริการ อันได้แก่ตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • หาพืชผลทางการเกษตร การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การขายปุ๋ย การขายปลาเผาอาหารสัตว์
 • การขายยาหรือเคมีภัณฑ์สำหรับพืชหรือสัตว์ การขายหนังสือพิมพ์นิตยสารตำราเรียน รวมถึง การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน
 • การให้บริการที่เป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา
 • การให้บริการประกอบโรคศิลป์การสอบบัญชีการล่าความ
 • การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
 • การให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ
 • การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
 • การให้บริการตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน 

2.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมาย และมีรายรับไม่เกิน 1,800,000 ล้านบาทต่อปี

3.การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

4.การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยานหรือเรือเดินทะเลที่กระทำโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล

5.การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฏหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจการ / สินค้ายกเว้น VAT แต่สามารถจดภาษีได้

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอแจ้งจดทะเบียนภาษีแม้จะได้รับการยกเว้น

 1. ผู้ที่มีรายได้ ตามมาตร 80/1
 2. ผู้ที่ขายสินค้าหรือให้บริการโดยการส่งออก
 3. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ โดยอากาศยาน เรือเดินทะเลโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
 4. การขายสินค้าหรือบริการให้กับภาครัฐ กระทรวง ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 5. การขายสินค้าหรือบริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่างผู้ประกอบการ กับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่อยู่ในเขตปลอดอากร
 6. การขายสินค้าหรือให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต หรือสถานกงศุล

VAT 0 / NON VAT นั้นแตกต่างกัน

สรุปความแตกต่างของภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 และการได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามกฏหมายกำหนดให้สินค้าบางประเภทได้รับการยกเว้น Vat ซึ่งหมายความว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นสินค้ายกเว้นภาษี โดยเมื่อซื้อหรือขายรายการสินค้ายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรายการสินค้ายกเว้นภาษีมีอะไรบ้าง 1.ผลผลิตทางการเกษตร ผักผลไม้, 2.ปศุสัตว์และสัตว์น้ำเช่น วัว หมู ไก่ ปลา, 3.หนังสือและนิตยสาร, 4. ยารักษาโรคอุปกรณ์การแพทย์, 5.บริการด้านการศึกษา,การฝึกอบรม,6. การขนส่งสาธารณะการเงินและการประกันภัย ซึ่งประโยชน์ของการยกเว้น Vat จะช่วยลดภาระภาษีสำหรับผู้บริโภคผู้ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่นอาหารและยา และยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้ราคาที่ถูกลง รวมถึงผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับซื้อของจากต่างประเทศเสียภาษีไหม หรือถ้าจะสั่งของจากต่างประเทศ เสียภาษียังไง รวมถึง ภาษี สั่งของจากต่างประเทศ มีเรทที่เท่าไหร่ ภาษีนำเข้ากรมศุลกากรระบุไว้ว่าอย่างไร ในส่วนนี้เรามีคำตอบให้กับท่านได้อย่างละเอียดและยังรับดูแลเดินเรื่องเสียภาษีให้กับท่านได้

Taobao2you ให้บริการเว็บสั่งของจากต่างประเทศและขนส่งจากจีนในเรทขั้นต่ำราคาถูก หากท่านต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะเรา Taobao2you ให้บริการที่ครอบคลุม เราเป็นผู้ให้บริการสินค้านำเข้าจากจีนในราคาถูก และรับสั่งของจากจีน เว็บไซต์ 1688 หรือ Tmall อาลีบาบา ได้คุ้มค่าอย่างแน่นอน รวมถึงสั่งของจากต่างประเทศเสียภาษีที่ไหน เราสามารถไปเสียภาษีแทนท่านได้

Line
Facebook